Algemene Voorwaarden

J.L.J Administratie & Advieskantoor

1 Algemeen
1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtbrief: een document van J.L.J Administratie & Advieskantoor waarin de Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard en waarin de werkzaamheden worden beschreven.

Werkzaamheden: alle door J.L.J Administratie & Advieskantoor ten behoeve van de opdracht voor opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, inclusief de werkzaamheden die voortvloeien uit de aard van de opdracht, uit de onder artikel 4 lid 6 bedoelde omstandigheden of die voortvloeien uit wet- en regelgeving, die zien op de opdracht.

1.3 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door J.L.J Administratie & Advieskantoor tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

1.4 Wijzigingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden binden de partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgende op de dag van toezending daarvan.

2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen J.L.J Administratie & Advieskantoor en Opdrachtgever, behoudens voor zover partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken.

2.2 De opdracht wordt door J.L.J Administratie & Advieskantoor uitgevoerd met inachtneming van de voor de uitvoerende personen geldende wet- en regelgeving.

2.3 J.L.J Administratie & Advieskantoor is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde regels strijdig of onverenigbaar is.

3 Totstandkoming van de overeenkomst 

3.1 De aard van de opdracht en de tijdstippen waarop J.L.J Administratie & Advieskantoor de opdracht uitvoert worden schriftelijk vastgelegd in een door J.L.J Administratie & Advieskantoor opgestelde opdrachtbevestiging.

3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door J.L.J Administratie & Advieskantoor en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door J.L.J Administratie & Advieskantoor retour is ontvangen.

3.3 De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan J.L.J Administratie & Advieskantoor verstrekte informatie.

3.4 De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard en/of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4 Terbeschikkingstelling van informatie door opdrachtgever 

4.1 Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van J.L.J Administratie & Advieskantoor, alle medewerking verlenen en alle relevante gegevens en bescheiden, die J.L.J Administratie & Advieskantoor redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig acht voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden, tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking stellen.

4.2 Ingeval J.L.J Administratie & Advieskantoor bij Opdrachtgever op locatie Werkzaamheden verricht dan wel van de computersystemen en telefoonnetwerken van Opdrachtgever gebruikmaakt, dient Opdrachtgever (voor eigen rekening) zorg te dragen voor de benodigde toegang, beveiligingsprocedures, viruscontroles, faciliteiten, vergunningen en toestemmingen. Voor zover de Werkzaamheden niet in het kantoor van J.L.J Administratie & Advieskantoor worden uitgevoerd, dient Opdrachtgever er tevens voor te zorgen dat een adequate werkruimte en overige faciliteiten die nodig zijn om de Werkzaamheden uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten aanwezig zijn.

4.3 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat J.L.J Administratie & Advieskantoor onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn.

4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan J.L.J Administratie & Advieskantoor ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.5 J.L.J Administratie & Advieskantoor is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel derden (i) niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en omstandigheden die voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn en (ii) geven van een verkeerde voorstelling van zaken.

4.6 Uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel 4 lid 1 of door het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.7 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden aan deze geretourneerd.

4.8 Opdrachtgever zal desgevraagd J.L.J Administratie & Advieskantoor tijdens en na afronding van de Werkzaamheden inzage geven in en afschrift verstrekken van de administratie van Opdrachtgever of van daarin opgenomen documenten, die direct dan wel indirect betrekking kunnen hebben op de Werkzaamheden van J.L.J Administratie & Advieskantoor.

5 Opzegging 

5.1 J.L.J Administratie & Advieskantoor behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren of de uitvoering van een opdracht stop te zetten.

5.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

6 Uitvoering van de opdracht 

6.1 J.L.J Administratie & Advieskantoor bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

6.2 Indien tussen Opdrachtgever en J.L.J Administratie & Advieskantoor een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke bescheiden en gegevens tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en J.L.J Administratie & Advieskantoor in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

6.3 Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond zijn altijd indicatief en slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

6.4 Indien J.L.J Administratie & Advieskantoor op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan J.L.J Administratie & Advieskantoor worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van J.L.J Administratie & Advieskantoor.

6.5 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 6 lid 4 het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en J.L.J Administratie & Advieskantoor kunnen worden beïnvloed.

6.6 J.L.J Administratie & Advieskantoor kan bij de uitvoering van de Werkzaamheden, inclusief ten behoeve van ondersteuning van de dienstverlening van J.L.J Administratie & Advieskantoor, derden betrekken. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Werkzaamheden wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met J.L.J Administratie & Advieskantoor overeenstemming te hebben bereikt.

6.7 Bij afronding van de Werkzaamheden kan J.L.J Administratie & Advieskantoor een schriftelijk advies uitbrengen, een mondeling uitgebracht advies schriftelijk bevestigen, een schriftelijk (eind)rapport uitbrengen of een mondelinge presentatie geven. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op concepten van dergelijke adviezen, rapporten of presentaties. Voorts geldt dat indien Opdrachtgever zich wenst te baseren op de inhoud van een geleverd mondeling advies of een ter afronding van de Werkzaamheden geleverde mondelinge presentatie, de Opdrachtgever J.L.J Administratie & Advieskantoor daarvan in kennis dient te stellen, waarna J.L.J Administratie & Advieskantoor de inhoud van het desbetreffende advies schriftelijk zal bevestigen.

6.8 J.L.J Administratie & Advieskantoor is niet verplicht om mondelinge of schriftelijke adviezen, rapporten of uitkomsten van de Werkzaamheden te actualiseren naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de definitieve versie van het advies, het rapport of de uitkomsten hebben voorgedaan.

6.9 De door J.L.J Administratie & Advieskantoor als onderdeel van de Werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.

6.10 Indien de Werkzaamheden een aanwijzing voor fraude opleveren, zal J.L.J Administratie & Advieskantoor handelen overeenkomstig de voor de uitvoerende personen geldende relevante wet- en regelgeving. De kosten die uit deze Werkzaamheden voortvloeien komen ten laste van Opdrachtgever.

7 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

7.1 J.L.J Administratie & Advieskantoor zal Werkzaamheden naar beste kunnen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Hierbij is sprake van een inspanningsverbintenis.

7.2 Opdrachtgever kan J.L.J Administratie & Advieskantoor niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van de door J.L.J Administratie & Advieskantoor uitgevoerde werkzaamheden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van J.L.J Administratie & Advieskantoor.

7.3 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat J.L.J Administratie & Advieskantoor voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, met een maximum van EUR 1.500.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart J.L.J Administratie & Advieskantoor voor vorderingen van derden, wegens schade die het gevolg is van de door J.L.J Administratie & Advieskantoor uitgevoerde werkzaamheden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van J.L.J Administratie & Advieskantoor.

7.5 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend bij J.L.J Administratie & Advieskantoor, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

7.6 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op de leverancier kan worden verhaald.

7.7 Aansprakelijkheid van J.L.J Administratie & Advieskantoor voor indirecte schade (waaronder – maar niet beperkt tot – gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie) is uitgesloten, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van J.L.J Administratie & Advieskantoor.

7.8 J.L.J Administratie & Advieskantoor is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan J.L.J Administratie & Advieskantoor onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van J.L.J Administratie & Advieskantoor.

7.9 Buiten de in artikel 7 lid 2 genoemde gevallen, rust op J.L.J Administratie & Advieskantoor geen enkele verplichting tot schadevergoeding.

7.10 Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen.

7.11 J.L.J Administratie & Advieskantoor zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. J.L.J Administratie & Advieskantoor is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden, tenzij sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van J.L.J Administratie & Advieskantoor.

8 Geheimhouding 

8.1 J.L.J Administratie & Advieskantoor is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

8.2 J.L.J Administratie & Advieskantoor is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

8.3 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. J.L.J Administratie & Advieskantoor zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.

8.4 Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval J.L.J Administratie & Advieskantoor voor zichzelf optreedt in een civiel, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

8.5 J.L.J Administratie & Advieskantoor zal haar verplichtingen op grond van artikel 8 opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

9 Vervaltermijn en reclames 

9.1 Klachten van Opdrachtgever met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of met betrekking tot het factuurbedrag dienen, op straffe van verval van rechten, door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, aan J.L.J Administratie & Advieskantoor kenbaar te worden gemaakt.

9.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9.3 In geval van een terecht uitgebrachte klacht overleggen Opdrachtgever en J.L.J Administratie & Advieskantoor over de oplossing van het geconstateerde probleem. Hierbij is de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

9.4 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever in verband met het uitvoeren van de opdracht door J.L.J Administratie & Advieskantoor in ieder geval na 2 maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met bestaan van deze rechten en vorderingen.

10 E-mail en internetgebruik 

10.1 Opdrachtgever en J.L.J Administratie & Advieskantoor kunnen door middel van elektronische post (e-mail) met elkaar communiceren.

10.2 Aan het gebruik van e-mail en internet kleven risico’s met betrekking tot verzonden berichten en documenten, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping door onbevoegden, manipulatie en virussen.

10.3 J.L.J Administratie & Advieskantoor is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail en/of internet, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van J.L.J Administratie & Advieskantoor.

11 Honorarium 

11.1 Het honorarium van J.L.J Administratie & Advieskantoor is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

11.2 Het honorarium van J.L.J Administratie & Advieskantoor en de onkosten worden per maand, per kwartaal of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

12 Betaling 

12.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

12.2 Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door J.L.J Administratie & Advieskantoor aan te wijzen bankrekeningnummer.

12.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is J.L.J Administratie & Advieskantoor gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van J.L.J Administratie & Advieskantoor, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

12.4 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die J.L.J Administratie & Advieskantoor maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

12.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van J.L.J Administratie & Advieskantoor daartoe aanleiding geeft, is J.L.J Administratie & Advieskantoor gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door J.L.J Administratie & Advieskantoor te bepalen vorm.

12.6 Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is J.L.J Administratie & Advieskantoor gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan J.L.J Administratie & Advieskantoor uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

12.7 Een reclame met betrekking tot het factuurbedrag dient door Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan J.L.J Administratie & Advieskantoor te worden kenbaar gemaakt.

13 Klachten 

13.1 Klachten met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen, op straffe van verval van rechten aan de zijde van Opdrachtgever, schriftelijk binnen zestig (60) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen zestig (60) dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan J.L.J Administratie & Advieskantoor kenbaar te worden gemaakt.

13.2 Klachten als bedoeld in artikel 13 lid 1, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

13.3 In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft J.L.J Administratie & Advieskantoor de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

14 Tussentijdse beëindiging 

14.1 De Overeenkomst kan door zowel J.L.J Administratie & Advieskantoor als Opdrachtgever te allen tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn.

14.2 Aan zowel J.L.J Administratie & Advieskantoor als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe (I) indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW), (II) indien de andere partij niet in staat is haar schulden te voldoen en/of in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen, (III) indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, (IV) indien de andere partij een schuldsanering treft.

14.3 J.L.J Administratie & Advieskantoor behoudt bij een beëindiging op basis van artikel 14 lid 1 of 2 aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar. In het geval Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt overeenkomstig artikel 14 lid 1 of 2, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten aan de zijde van J.L.J Administratie & Advieskantoor te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, alle door J.L.J Administratie & Advieskantoor in verband met de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en het bezettingsverlies.

15 Opschortingsrecht 

15.1 J.L.J Administratie & Advieskantoor is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

15.2 Artikel 15 lid 1 is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door J.L.J Administratie & Advieskantoor hebben ondergaan.

16 Vervaltermijn 

Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens J.L.J Administratie & Advieskantoor, uit welke hoofde ook, in ieder geval één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

17 Vrijwaring 

Opdrachtgever vrijwaart J.L.J Administratie & Advieskantoor voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) Werkzaamheden, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de aanspraken geen verband houden met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt zijn door opzet of bewuste roekeloosheid van J.L.J Administratie & Advieskantoor. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die J.L.J Administratie & Advieskantoor in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

18 Wet bescherming persoonsgegevens 

18.1 In het kader van de Werkzaamheden of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op J.L.J Administratie & Advieskantoor kan J.L.J Administratie & Advieskantoor persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever (laten) verwerken.

18.2 In verband met ondersteuning van zijn dienstverlening aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van J.L.J Administratie & Advieskantoor en derden, kan J.L.J Administratie & Advieskantoor persoonsgegevens verwerken.

18.3 Verwerking van persoonsgegevens door J.L.J Administratie & Advieskantoor in het kader van de activiteiten zoals in artikel 18 lid 1 en 2 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

18.4 Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart J.L.J Administratie & Advieskantoor tegen alle aanspraken van derden in verband met niet- naleving door Opdrachtgever van deze wet- en regelgeving. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die J.L.J Administratie & Advieskantoor in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

19 Vertrouwelijkheid, bewaring en eigendom van het dossier 

J.L.J Administratie & Advieskantoor houdt ter zake van de opdracht een dossier aan. J.L.J Administratie & Advieskantoor neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en beroepsregels inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van J.L.J Administratie & Advieskantoor

20 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) 

Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is J.L.J Administratie & Advieskantoor verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze reguliere werkzaamheden, te melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties. Daarnaast is J.L.J Administratie & Advieskantoor ingevolge de Wwft verplicht cliëntenonderzoek te verrichten ten aanzien van een potentiële Opdrachtgever. Dit houdt onder meer in identificatie van de potentiële Opdrachtgever en verificatie van zijn identiteit voorafgaand aan de Werkzaamheden. J.L.J Administratie & Advieskantoor kan de medewerking van Opdrachtgever vragen ten aanzien van het cliëntenonderzoek.

21 Nawerking 

Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd van kracht tussen J.L.J Administratie & Advieskantoor en Opdrachtgever.

22 Overdracht 

Geen van de partijen bij de Overeenkomst is gerechtigd om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde.

23 Toepasselijk recht en Forumkeuze 

23.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en J.L.J Administratie & Advieskantoor waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en J.L.J Administratie & Advieskantoor, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin J.L.J Administratie & Advieskantoor is gevestigd.